• ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 1. ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนวันประมูล
 2. ผู้ประมูลสามารถรับรายการสินค้าผ่านทาง Internet หรือ Fax ก่อนวันประมูล
 3. สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพ โดยผู้ขาย และโฆษกขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้า รวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสินค้า
 4. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนและชำระ ค่ามัดจำป้าย หมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ และ 5,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ เป็นเงินสด ก่อนทำการประมูล
 5. ผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อได้ โดย ยกป้ายหมายเลขประมูล ณ ลานประมูล
 6. ราคาขั้นต่ำไม่เกิน 1,000,000 บาท และจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หากราคาเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีเป็นรถยนต์ หรือ 1,000 บาท กรณีเป็นรถจักรยานยนต์
 7. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ ในกรณีที่มีการโต้แย้ง หรือมีเหตุอันควร โฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
 8. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินในวันประมูลดังนี้
  • วางเงินมัดจำขั้นต่ำ 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าดำเนินการ 7,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) กรณีเป็นรถยนต์ และ ค่าดำเนินการ 1,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) กรณีเป็นรถจักรยานยนต์
 9. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล
 10. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ทำการชำระเงินครบทั้งหมดตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้ โดยผู้ประมูลรถยนต์ได้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าจดทะเบียนในการใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล (รถประมูล แบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอน และ การรับ โอนกรรมสิทธิ์
 11. ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทันที หลังจาก โฆษกประกาศ “ขาย”
 12. ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทฯภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล บริษัทฯและผู้ขาย ขอสงวนสิทธิ์ที่ริบเงินมัดจำ และสามารถที่เรียกร้องให้ผู้ประมูลชดเชยค่าเสียหายได้
 13. หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่ต้องการระบุในเสร็จ หลังจากการลง ทะเบียน ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ
 14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการประมูล หรือยกเลิกการประมูลรถยนต์ในบางคันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 15. ประมูลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 16. บริษัทฯผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ บังคับโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อทุกคันที่ประมูลได้โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการโอน 2,000 บาท จัดส่งเล่ม ทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งและแจ้งที่อยู่ให้บริษัทฯทราบ กรณีสูญหายบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
** เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัท พี แอนด์ พี การประมูล จำกัด
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับรถยนต์และเล่มทะเบียน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ยังไม่หมดอายุ)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เพื่อการระบุชื่อในเล่มทะเบียน)

 3. นิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ (ยังไม่หมดอายุ) ห้างหุ้นส่วนและบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

 4. หากท่านไม่สามารถรับรถได้ด้วยตนเอง ต้องจัดใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด ต่อคันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเพื่อรับเล่มทะเบียนอีก 1 ชุด ต่อคัน

 5. ผู้ซื้อต้องนำหลักฐานการประมูลรถยนต์ และหลักฐานการชำระเงินมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางบริษัทฯ